Meie koolist

Kooli kolleegium


Kolleegiumi pädevus ja ülesanded, liikmete määramise ja tagasikutsumise kord, samuti nende volituste kestus

 Kolleegiumi pädevus ja ülesanded

 •  teeb õppekava muudatused ja esitab erakooli pidajale kinnitamiseks;
 •  esitab erakooli pidajale kinnitamiseks erakooli põhikirja muudatusettepanekud;
 •  kuulab ära direktori ülevaate kooli eelarve, erakooli pidaja majandusaasta aruande ja vahearuannete kohta;
 •  kuulab ära õppeaasta õppetöö aruande;
 •  kuulab ära direktori iga-aastase erakooli arengukava täitmise ülevaate;
 •  teeb direktorile ettepanekuid kooli tegevuse, arengu, vara, eelarve ja juhtimise küsimustes;
 •  teeb ettepanekuid kooli pidajale ja direktorile õppekasvatusprotsessi arendamiseks;
 •  arutab õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riske ja kavandab meetmeid riskide vältimiseks;
 •  annab seisukoha teistes küsimustes, mis õigusakti või erakooli põhikirja alusel kuuluvad tema pädevusse.
 •  Kolleegiumisse kuuluvad:
 •  direktor
 •  üks kooli pidaja esindaja;
 •  üks pedagoogide esindaja, kelle kandidaat valitakse õppenõukogu poolt;
 •  üks lastevanemate esindaja, kelle kandidaat valitakse lastevanemate üldkoosolekul
 •  kaks linnavalitsuse esindajat
 •  Kolleegium valib enda hulgast esimehe.
 •  Kolleegiumi liikmed määrab ja kutsub tagasi kooli pidaja.
 •  Ettepaneku liikmete määramiseks ja tagasikutsumiseks saavad teha kolleegiumi esimees ning liikme esitanud õppenõukogu, lastevanemate üldkoosolek.
 •  Kooli pidaja määrab kolleegiumi koosseisu õppeaasta alguses viieks aastaks 4 -liikmelisena.
 •  Kooli kolleegiumi koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.
 •  Kolleegiumi koosoleku kutsub kokku kolleegiumi esimees.
 •  Kolleegiumi liikmetele saadetakse vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist teade, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg ja koht ning  päevakord.
 •  Kolleegiumi koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled nõukogu liikmetest.
 •  Igal liikmel on hääletamisel üks hääl.
 •  Koosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt anti üle poole koosolekul osalenud liikmete häältest.

Kolleegiumi pädevus ja ülesanded, liikmete määramise ja tagasikutsumise kord, samuti nende volituste kestus

 Kolleegiumi pädevus ja ülesanded

 •  teeb õppekava muudatused ja esitab erakooli pidajale kinnitamiseks;
 •  esitab erakooli pidajale kinnitamiseks erakooli põhikirja muudatusettepanekud;
 •  kuulab ära direktori ülevaate kooli eelarve, erakooli pidaja majandusaasta aruande ja vahearuannete kohta;
 •  kuulab ära õppeaasta õppetöö aruande;
 •  kuulab ära direktori iga-aastase erakooli arengukava täitmise ülevaate;
 •  teeb direktorile ettepanekuid kooli tegevuse, arengu, vara, eelarve ja juhtimise küsimustes;
 •  teeb ettepanekuid kooli pidajale ja direktorile õppekasvatusprotsessi arendamiseks;
 •  arutab õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riske ja kavandab meetmeid riskide vältimiseks;
 •  annab seisukoha teistes küsimustes, mis õigusakti või erakooli põhikirja alusel kuuluvad tema pädevusse.
 •  Kolleegiumisse kuuluvad:
 •  direktor
 •  üks kooli pidaja esindaja;
 •  üks pedagoogide esindaja, kelle kandidaat valitakse õppenõukogu poolt;
 •  üks lastevanemate esindaja, kelle kandidaat valitakse lastevanemate üldkoosolekul
 •  kaks linnavalitsuse esindajat
 •  Kolleegium valib enda hulgast esimehe.
 •  Kolleegiumi liikmed määrab ja kutsub tagasi kooli pidaja.
 •  Ettepaneku liikmete määramiseks ja tagasikutsumiseks saavad teha kolleegiumi esimees ning liikme esitanud õppenõukogu, lastevanemate üldkoosolek.
 •  Kooli pidaja määrab kolleegiumi koosseisu õppeaasta alguses viieks aastaks 4 -liikmelisena.
 •  Kooli kolleegiumi koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.
 •  Kolleegiumi koosoleku kutsub kokku kolleegiumi esimees.
 •  Kolleegiumi liikmetele saadetakse vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist teade, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg ja koht ning  päevakord.
 •  Kolleegiumi koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled nõukogu liikmetest.
 •  Igal liikmel on hääletamisel üks hääl.
 •  Koosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt anti üle poole koosolekul osalenud liikmete häältest.