Õpilaste tunnustamine

Tunnustamise eesmärk on toetada õpilase arengut ja tõsta õppe-kasvatustegevuse tulemuslikkust ning arendada sotsiaalseid oskusi.

 1. Mäepealse Erakooli õpilasi tunnustatakse pidevalt õppetöö käigus võimetekohase õppimise ning käitumise eest:
  • suuline kiitus;.
  • kirjalikult (kiitus päevikusse, vihikusse, e-kooli);
  • avaldatakse tunnustust direktori käskkirjaga;
  • tunnustamine kooli kodulehel;
  • premeerimine meenetega, maiustustega, ekskursiooni või õppekäiguga;
  • kooli tänukiri võistlustel, konkurssidel, olümpiaadidel jm kooli üritustel saavutatud tulemuste eest;
  • tänukiri piirkondlikel või maakondlikel võistlustel, konkurssidel, olümpiaadidel, jm üritustel silmapaistvate tulemuste eest õppeaasta jooksul;
  • silmapaistva heateo eest.
 2. Õppeaasta lõpul tunnustatakse õpilasi õppenõukogu otsuse alusel kiituskirjaga „Väga hea ja hea õppeedukuse eest”.
 3. Õppeaasta lõpul tunnustatakse õpilasi direktori käskkirja alusel kooli tänukirjaga isikliku silmapaistvate tulemuste, kooli esindamise või silma-paistva heateo eest õppeaasta jooksul. Esildise õpilase tunnustamiseks esitab tugi- või aineõpetaja.
 4. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikooli lõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksami-hinne on „väga hea” ning käitumine on „eeskujulik” või „hea”?. Põhikooli lõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.
Avaldatud 20.01.2021. Viimati muudetud 04.02.2021.